گفتگوی دیدنی با وزیر نیرو؛ از هشدار سیلاب تا انتقال آب خزر و تغییرات در ساختار آب

گفتگوی دیدنی با وزیر نیرو؛ از هشدار سیلاب تا انتقال آب خزر و تغییرات در ساختار آب

گفتگوی دیدنی با وزیر نیرو؛ از هشدار سیلاب تا انتقال آب خزر و تغییرات در ساختار آب