یِہ قَلبِ مَریض چند روزیہ بی تاب چند روزی زده سرم بدجوری اون چِشمات می

یِہ قَلبِ مَریض چند روزیہ بی تاب چند روزی زده سرم بدجوری اون چِشمات می

یِہ قَلبِ مَریض چند روزیہ بی تاب چند روزی زده سرم بدجوری اون چِشمات می