اقبال واحدی: هیچ کس بداخلاقی من رو ندیده. همه فکر میکنند من خلم!

اقبال واحدی: هیچ کس بداخلاقی من رو ندیده. همه فکر میکنند من خلم!

اقبال واحدی: هیچ کس بداخلاقی من رو ندیده. همه فکر میکنند من خلم!