اقدام تحسین برانگیز یک پاکبان در کمک به ماشینی که چاله گیر کرده بود

اقدام تحسین برانگیز یک پاکبان در کمک به ماشینی که چاله گیر کرده بود

اقدام تحسین برانگیز یک پاکبان در کمک به ماشینی که چاله گیر کرده بود