تجمع ۲۰ هزار نفری دانش آموزان ایتالیایی در اعتراض به تغییرات آب و هوایی

تجمع ۲۰ هزار نفری دانش آموزان ایتالیایی در اعتراض به تغییرات آب و هوایی

تجمع ۲۰ هزار نفری دانش آموزان ایتالیایی در اعتراض به تغییرات آب و هوایی