تصاویری از انتقال دستی تیرهای ۳۵۰ کیلویی برق به ارتفاعات پلدختر

تصاویری از انتقال دستی تیرهای ۳۵۰ کیلویی برق به ارتفاعات پلدختر

تصاویری از انتقال دستی تیرهای ۳۵۰ کیلویی برق به ارتفاعات پلدختر