تعبیر زیبای رهبر انقلاب از اثرگذاری مداحان

تعبیر زیبای رهبر انقلاب از اثرگذاری مداحان