خشایار الوند ⁩فیلمنامه نویس برجسته سینمای ایران در اثر سکته قلبی درگذشت

خشایار الوند ⁩فیلمنامه نویس برجسته سینمای ایران در اثر سکته قلبی درگذشت

خشایار الوند ⁩فیلمنامه نویس برجسته سینمای ایران در اثر سکته قلبی درگذشت