خوراکی ها و داروهایی که به رقیق شدن خون کمک می کنند.