داری میری از خونه ی آرزو جدا میشم ازتو چه آواره وار کنارت نمیزارم از ز

داری میری از خونه ی آرزو جدا میشم ازتو چه آواره وار کنارت نمیزارم از ز

داری میری از خونه ی آرزو جدا میشم ازتو چه آواره وار کنارت نمیزارم از ز