روحانی: برای من افتخار است که استاندارم ۳۳ روز است به خانه‌اش نرفته است

روحانی: برای من افتخار است که استاندارم ۳۳ روز است به خانه‌اش نرفته است

روحانی: برای من افتخار است که استاندارم ۳۳ روز است به خانه‌اش نرفته است