سردار سلامی چه کاری را به شنیدن صحبت‌های نتانیاهو ترجیح می‌دهد؟

سردار سلامی چه کاری را به شنیدن صحبت‌های نتانیاهو ترجیح می‌دهد؟

سردار سلامی چه کاری را به شنیدن صحبت‌های نتانیاهو ترجیح می‌دهد؟