شرکت کننده متفاوت برنده باش اصلا نمی تونم بشینم الان هم که رو ویلچرم من و به ویلچر بستن

شرکت کننده متفاوت برنده باش اصلا نمی تونم بشینم الان هم که رو ویلچرم من و به ویلچر بستن

شرکت کننده متفاوت برنده باش اصلا نمی تونم بشینم الان هم که رو ویلچرم من و به ویلچر بستن