فیروز نادری معاون پیشین تنظیم راهبردهای آزمایشگاه پیش رانش جت در ناسا

فیروز نادری معاون پیشین تنظیم راهبردهای آزمایشگاه پیش رانش جت در ناسا

فیروز نادری معاون پیشین تنظیم راهبردهای آزمایشگاه پیش رانش جت در ناسا