فیلم گزارش لحظه ای رئیس سابق هیئت مدیره استقلال: شفر به من گفت توفیقی تیم را نابود کرده!

فیلم گزارش لحظه ای رئیس سابق هیئت مدیره استقلال: شفر به من گفت توفیقی تیم را نابود کرده!

فیلم گزارش لحظه ای رئیس سابق هیئت مدیره استقلال: شفر به من گفت توفیقی تیم را نابود کرده!