قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی به چه معناست جنگی بزرگ در خلیج فارس

قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی به چه معناست جنگی بزرگ در خلیج فارس

قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی به چه معناست جنگی بزرگ در خلیج فارس