لحظه تشکر و قدردانی مهران مدیری از زنده یاد خشایار الوند در جشن حافظ

لحظه تشکر و قدردانی مهران مدیری از زنده یاد خشایار الوند در جشن حافظ

لحظه تشکر و قدردانی مهران مدیری از زنده یاد خشایار الوند در جشن حافظ