مصاحبه خبرگزاری آناتولی با دکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرایی افغانستان

مصاحبه خبرگزاری آناتولی با دکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرایی افغانستان

مصاحبه خبرگزاری آناتولی با دکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرایی افغانستان