نماینده مجلس سفره مردم کوچک شده ولی زمینه برای ثروتمند شدن فراهم شده

نماینده مجلس سفره مردم کوچک شده ولی زمینه برای ثروتمند شدن فراهم شده

نماینده مجلس سفره مردم کوچک شده ولی زمینه برای ثروتمند شدن فراهم شده