واسه دل من خیــلی عادی بودی نفهمیدم چـــقدر منو میخواستی وقتی که رفتی

واسه دل من خیــلی عادی بودی نفهمیدم چـــقدر منو میخواستی وقتی که رفتی

واسه دل من خیــلی عادی بودی نفهمیدم چـــقدر منو میخواستی وقتی که رفتی