واکنش سالک به قانون مصوب مجلس برای فروش زمین های واقع در مسیل توسط دولت

واکنش سالک به قانون مصوب مجلس برای فروش زمین های واقع در مسیل توسط دولت

واکنش سالک به قانون مصوب مجلس برای فروش زمین های واقع در مسیل توسط دولت