وقتی توپ گل نمی‌شود؛ رکورد شکنی دراگوفسکی با ۱۸ مهار در یک مسابقه

وقتی توپ گل نمی‌شود؛ رکورد شکنی دراگوفسکی با ۱۸ مهار در یک مسابقه

وقتی توپ گل نمی‌شود؛ رکورد شکنی دراگوفسکی با ۱۸ مهار در یک مسابقه