پاسخ سردار سلیمانی به برخی که می‌‌گویند “دعا کنید ما شهید بشویم”

پاسخ سردار سلیمانی به برخی که می‌‌گویند “دعا کنید ما شهید بشویم”

پاسخ سردار سلیمانی به برخی که می‌‌گویند “دعا کنید ما شهید بشویم”