چگونه می‌شود عاشق «شعار مرگ بر امریکا» و همزمان پاسپورتش بود؟

چگونه می‌شود عاشق «شعار مرگ بر امریکا» و همزمان پاسپورتش بود؟

چگونه می‌شود عاشق «شعار مرگ بر امریکا» و همزمان پاسپورتش بود؟